Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

MANG GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀO ĐỜI SỐNG
Chúng tôi cam kết đưa hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp vào cuộc sống như là giá trị gia tăng đích thực chúng tôi mang đến cho xã hội.
Gắn mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp với lợi ích xã hội là triết lý kinh doanh của BIDGROUP.
 
Mỗi bước phát triển của BIDGROUP đều gắn với trách nhiệm xã hội. BIDGROUP coi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một nhân tố thiết yếu của phát triển bền vững.  Do đó, BIDGROUP thường xuyên tổ chức và tham gia vào các hoạt động mang tính nhân văn, các hoạt động từ thiện doanh nghiệp vì cộng đồng.