#

PHÂN QUYỀN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BIDGROUP

Ngày 02/04/2018

Nằm trong lộ trình phát triển nguồn lực của công ty phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngày 16/03/2018, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký ban hành Quy chế về cơ chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trần Văn Mạnh là người lãnh đạo, điều hành chung hoạt động công ty, đồng thời trực tiếp lãnh đạo ban Pháp chế, ban Truyền thông – Marketing, ban Hành chính nhân sự, ban Thanh tra – Kiểm soát nội bộ và Bộ phận Trợ lý – Thư ký.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc Đầu tư – Tài chính và trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động ban Đầu tư, ban Kinh doanh, các công ty dự án phục vụ hoạt động đầu tư; đồng thời đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc thường trực, thay thế nghiệp vụ cho Tổng Giám đốc khi Tổng Giám đốc vắng mặt theo ủy quyền cụ thể.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Trần Nguyên đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật – Xây dựng và trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động ban Xây dựng, công ty BIDCONS và các công ty/đơn vị trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kỹ thuật.

Tiếp đó, ngày 01/04/2018, Chủ tịch Trần Văn Mạnh đã ký các văn bản ủy quyền cho các thành viên ban Tổng Giám đốc nhằm trao quyền và cụ thể hóa trách nhiệm của các Phó Tổng Giám đốc trong việc thực hiện một số công việc liên quan đến điều hành hoạt động của BIDGroup. Các Phó Tổng Giám đốc có thẩm quyền duyệt và ký các loại hợp đồng, văn bản pháp lý trong lĩnh vực quản lý có giá trị dưới 50 triệu đồng. Đối với các hợp đồng có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, các Phó Tổng Giám đốc có thẩm quyền duyệt và ký sau khi nhận được chấp thuận của Tổng Giám đốc.

Việc ban hành Quy chế về cơ chế làm việc và phân công nhiệm vụ của ban Tổng Giám đốc là nền tảng cho việc xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, hướng tới mục tiêu đưa BIDGroup trở thành doanh nghiệp đại chúng.