# Tải Brochure
#

Phát triển thông qua hợp tác và liên doanh. Phát triển kinh doanh đa ngành nhằm tạo tăng trưởng đột phá, ổn định và bền vững. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản, chú trọng phân khúc bất động sản chi phí thấp.