#
Tài liệu
Tên file Ngày đăng Hành động
Báo cáo thường niên năm 2016 24/11/2017 # Tải về
Tên file Ngày đăng Hành động
Điều lệ công ty 25/11/2017 # Tải về
tin dành cho cổ đông

Trao đổi với nhà đầu tư