#
BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 10/2018
15/11/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 10/2018 tại đây  

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 9/2018
30/10/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 9/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 8/2018
10/09/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 8/2018 tại đây  

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 7/2018
10/08/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 7/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 6/2018
10/07/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 6/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 5/2018
10/06/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 5/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 4/2018
10/05/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 4/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 XUÂN MẬU TUẤT 2018
12/02/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số Xuân Mậu Tuất 2018 tại đây.